Flora & Fauna

Flora en fauna worden in Nederland beschermd door drie wetten; de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Na evaluatie in 2008 bleek dat samenvoegen van deze wetten tot een nieuwe wet zinvol is. Deze nieuwe Wet Natuurbescherming wordt naar verwachting in 2015 ingevoerd.

Doel van de wet is goede bescherming van de biodiversiteit zonder stijging van lasten voor bedrijven en burgers. Ook moet de wet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur.

In het kader van de flora en faunawet is het verplicht om te toetsen of voorgenomen plannen een negatief effect op beschermde planten of dieren hebben. Dit zal met ingang van de nieuwe wet niet wezenlijk veranderen. Voor werkzaamheden op plaatsen waar zich beschermde soorten op (kunnen) houden, blijft een eerste onderzoek (quickscan) noodzakelijk om te bepalen of de ruimtelijke ingreep mogelijke negatieve effecten heeft op deze soorten. De beoordeling van het eventueel uit deze quickscan voortvloeiende nadere onderzoek en de eventuele aanvraag voor ontheffing ligt bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland); een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

De afgelopen jaren ben ik door onderstaande opdrachtgevers ingehuurd voor o.a.:

 • het uitvoeren van quickscans
 • het beoordelen van rapporten
 • het aanvragen van ontheffingen
 • het adviseren bij ruimtelijke ingrepen
 • het adviseren bij het gebruik van gedragscodes

 

Opdrachtgevers:

 • Gemeente Roermond
 • Rentmeester van Soest
 • Rentmeester Nijpjes
 • Meulendijks Rondhout BV
 • Boeve & Hop Houthandel
 • BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu
 • SOLAR
 • MERU
 • Waterschap Roer & Overmaas
 • Bosgroep Zuid Nederland